Jak hrát

Zodpovězte správně

tři soutěžní otázky

Vyplňte kontaktní formulář,

který naleznete níže

Odešlete odpovědi

tlačítkem odeslat

Soutěžní otázky
Kontaktní FormulářParametry

Displej
Úhlopříčka 10.1
Rozlišení 1920x1200px
Foto Video
Fotoaparát 8 Mpx
Přední kamera 2Mpx
Úložiště
Interní uložiště 16GB
Pamětová karta Max 200GB
Operační systém
Android

Pravidla

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „25 let SCHMACHTL“ (dále jen „Soutěž“)
je společnost SCHMACHTL CZ spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 185, 252 50 Vestec, IČO:
45797897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 11700 (dále jako „Pořadatel“ nebo „SCHMACHTL CZ“).

2.1 Soutěž probíhá od 1. 10. 2017 00:00 hodin do 30. 11. 2017 23:59 hodin. Soutěžní
úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na internetové stránce
www.25letschmachtl.cz.

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je
starší 15 let (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území
České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem
svého zákonného zástupce. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti
SCHMACHTL CZ a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výhercem Soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky
této Soutěže a splní kritéria pro Výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může
v Soutěži vyhrát pouze jednou.

4.1 Zodpovězte na www.25letschmachtl.cz správně 3 soutěžní otázky, vyplňte potřebné
kontaktní informace a odešlete.

4.2 Do losování se započítávají pouze Soutěžící, kteří zodpoví správně všechny otázky a
uvedou všechna potřebná data o Soutěžícím. Slosování o Výhry proběhne 4. 12. 2017
v sídle firmy určenou osobou. Vylosovaní Výherci budou o Výhře informováni na emailové
adresy, z kterých zasílali své odpovědi.

4.3 Účastník se může zúčastnit Soutěže na více pokusů, ale z jedné emailové adresy
pouze jednou a vyhrát může také jen jednou při splnění podmínek v bodu 4.2.

5.1 Do Soutěže je vloženo 25 tabletů Samsung Galaxy Tab A 10.1.

5.2 Výhercem se stane 25 Soutěžících, které vybere společnost SCHMACHTL CZ na
základě mechaniky uvedené v bodě 4.2.

5.3 Výherce bude vyzván k potvrzení dodacích údajů na email a to po skončení Soutěže
v přiměřeném čase, nejdéle však do 7 dnů od losování.

5.4 Pokud Pořadateli Výherce nepotvrdí údaje pro zaslání Výhry do 7 dní od výzvy nebo
se mu nepodaří Výhru doručit, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

5.5 Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není
soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít
daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle
platných právních předpisů.

5.6 Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany
Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

5.6 SCHMACHTL CZ je oprávněn zveřejnit jména a příjmení Výherců na sociálních sítích a webových stránkách.

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže
a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího
ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností
Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit
či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na
webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti
SCHMACHTL CZ dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno,
příjmení, přesné adresy bydliště, které budou získány v rámci Soutěže (dále jen
„Údaje“), pro účely organizace Soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je
možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti SCHMACHTL CZ;
neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné
Výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně
právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy,
doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30. 9. 2017.